De besloten vennootschap Smeets Solutions B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87576392 en is gevestigd aan de Breinder 9, 6365CX Schinnen, Nederland.

 

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Koper: Het Bedrijf dat of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
5. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Smeets Solutions.
6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
7. Producten: De Producten die door Smeets Solutions worden aangeboden, zijn: diagnoseapparatuur ten behoeve van het uitlezen van (motor)voertuigen in de breedste zin van het woord.
8. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten welke door Koper gekocht zijn van Smeets Solutions.
9. De website die door Smeets Solutions gebruikt wordt, is: www.diagnoseapparatuur.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Smeets Solutions en iedere Overeenkomst tussen Smeets Solutions en een Koper en op elk Product dat door Smeets Solutions wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Smeets Solutions aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Smeets Solutions zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Smeets Solutions is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Smeets Solutions gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door Smeets Solutions gedane Aanbod is vrijblijvend. Smeets Solutions is slechts aan de Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Smeets Solutions het recht een Overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Smeets Solutions gegronde reden te weigeren
3. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Smeets Solutions niet binden.  Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Smeets Solutions kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Smeets Solutions zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Smeets Solutions niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Smeets Solutions  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
2. Indien tussen Smeets Solutions en Koper zijnde een Bedrijf een nadere betaaltermijn is overeengekomen, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Koper een Aanbod c.q. Overeenkomst van Smeets Solutions heeft aanvaard door telefonisch, per e-mail of via de website een bestelling te plaatsen en Smeets Solutions deze schriftelijk (via e-mail) aan Koper heeft  bevestigd.
3. Een Aanbod kan door Smeets Solutions gedaan worden via de website.
4. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Smeets Solutions, zal Smeets Solutions de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Aanbod opgenomen aanbod is Smeets Solutions daaraan niet gebonden.
6. Smeets Solutions is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
7. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is zal Koper zorgvuldig omgaan met Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten met het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Smeets Solutions zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Smeets Solutions het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Smeets Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Smeets Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Smeets Solutions zijn verstrekt, heeft Smeets Solutions het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Smeets Solutions niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Smeets Solutions, is Koper gehouden om  dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. Smeets Solutions kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. Smeets Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Smeets Solutions is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Smeets Solutions bekend was.
7. Koper vrijwaart Smeets Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Smeets Solutions of er door andere omstandigheden buiten de macht van Smeets Solutions enige vertraging ontstaat, heeft Smeets Solutions recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Smeets Solutions schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Verzendkosten voor leveringen binnen Nederland en België zijn voor rekening van Smeets Solutions. De kosten voor levering in andere landen komen voor rekening van Koper, tenzij anders overeengekomen.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Smeets Solutions gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
5. Indien de Producten worden bezorgd door Smeets Solutions of een externe vervoerder is Smeets Solutions, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Indien Smeets Solutions gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Smeets Solutions ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien Smeets Solutions een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
8. Smeets Solutions is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Smeets Solutions is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Smeets Solutions behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 Verpakking en transport
1. Smeets Solutions verbind zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf conform de meegeleverde gebruiksaanwijzingen te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Smeets Solutions erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Smeets Solutions te worden gemeld op [email protected]. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Smeets Solutions op de wijze zoals door Smeets Solutions aangegeven.
5. Indien de Consument haar herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Smeets Solutions, conform de retourinstructies van Smeets Solutions die Koper op verzoek via e-mail zullen worden toegestuurd. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
6. Smeets Solutions is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken en dit aan Smeets Solutions te wijten is, zal Smeets Solutions na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering kan niet verhaald worden op Smeets Solutions.

 

Artikel 9 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Smeets Solutions geen invloed heeft, kan Smeets Solutions deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 10 Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Smeets Solutions. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Smeets Solutions een andere betalingstermijn overeenkomen.
4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Smeets Solutions gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Smeets Solutions op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Smeets Solutions heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Smeets Solutions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Smeets Solutions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken.
8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Smeets Solutions zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
9. Indien Smeets Solutions meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Smeets Solutions geleverde zaken, blijven eigendom van Smeets Solutions totdat de Koper zijnde een Bedrijf, alle navolgende verplichtingen uit alle met Smeets Solutions gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Smeets Solutions zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Smeets Solutions haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Smeets Solutions of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Smeets Solutions zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
5. Smeets Solutions heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Smeets Solutions. Nadat Koper alsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan zal Smeets Solutions zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Smeets Solutions worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 Garantie
Smeets Solutions staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze conform de fabrieksgarantie van het betreffende Product, zoals vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen. De factuur geldt als garantiebewijs, waarbij de datum op de factuur leidend is voor de bepaling omtrent de garantieduur.

 

Artikel 13 Gebruiksvoorschriften Diagnoseapparatuur
1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Smeets Solutions op te volgen. Deze instructies zijn te vinden op de website, alsmede via de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
2. De Producten van Smeets Solutions, waaronder dashboard reparatie-apparatuur, dienen nimmer te worden gebruikt voor het ongeoorloofd terugzetten van de kilometerstand van een voertuig of enige andere handeling die in strijd is met wet- en regelgeving of in strijd met de openbare orde. Smeets Solutions is niet aansprakelijk voor in strijd met de wet, andere regelgeving of openbare orde zijnde door Koper of derden uitgevoerde werkzaamheden met behulp van bij Smeets Solutions aangeschafte producten. Indien Smeets Solutions redelijkerwijze vermoedt dat Koper de Producten voor voorgenoemde doeleinden zal gebruiken, behoudt zij het recht levering te weigeren en de Overeenkomst te ontbinden.
3. Koper en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten.

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. Smeets Solutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Smeets Solutions bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor haar uit enige met Smeets Solutions gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Smeets Solutions bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Smeets Solutions op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Smeets Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Smeets Solutions behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Smeets Solutions leidt tot aansprakelijkheid van Smeets Solutions jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Smeets Solutions in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Smeets Solutions is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2. Smeets Solutions is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.  Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Schade ontstaan aan het voertuig van Koper door het gebruik van de Producten van Smeets Solutions is nimmer een grond voor aansprakelijkheid van Smeets Solutions. Koper dient zichzelf te informeren hoe de Producten moeten worden gebruikt conform de meegeleverde gebruiksinstructie en aanwijzingen op de website van Smeets Solutions. Bij twijfel dient koper zo nodig contact op te nemen met de leverancier of producent van zijn (motor)voertuig.
4. Smeets Solutions is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Smeets Solutions levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
5. Smeets Solutions is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
6. Smeets Solutions is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
7. Smeets Solutions staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Smeets Solutions verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Smeets Solutions vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Smeets Solutions binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervalt in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 16 Overmacht
1. Smeets Solutions is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Smeets Solutions, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Smeets Solutions zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Smeets Solutions en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Smeets Solutions buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Smeets Solutions heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Smeets Solutions haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo veel Smeets Solutions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smeets Solutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Smeets Solutions verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper wanneer de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake zodra de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Smeets Solutions gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Smeets Solutions de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden op [email protected].
2. Indien Smeets Solutions op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 19 Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Smeets Solutions en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Smeets Solutions de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Smeets Solutions zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
5. Komen Partijen er onverhoopt toch niet uit dan kan er een geschillenbeslechtingsprocedure gestart worden. ODR is een platform van de Europese Commissie waar een consument eenvoudig online zijn klacht kan indienen via een formulier. Deze klacht komt vervolgens bij de webwinkel terecht. Daarna moet de webwinkel voorstellen bij welke geschillencommissie het geschil voorgelegd moet worden. Consument en webwinkel moeten het samen over die geschillencommissie eens worden. Zodra dat is gebeurt zal de klacht (automatisch) via het platform naar de gekozen geschillencommissie gestuurd worden. Vervolgens zorgt de geschillencommissie ervoor dat het geschil geheel online wordt afgehandeld. Een stap naar de rechter is dus niet (meer) nodig.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Smeets Solutions en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Smeets Solutions heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Smeets Solutions en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Limburg, locatie Roermond, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.